Regulamin e-sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BabyGadzet.pl

Podmiotem prowadzącym sprzedaż w sklepie internetowym jest firma:
ClinTech Karolina Siwiec prowadząca działalność gospodarczą pod adresem
Zawada 331, 32-445 Zawada, Polska wpisanym do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługująca się numerami:
NIP: 663-17-68-742 i REGON: 120468339
Telefon kontaktowy do firmy: kom. 608 315 656
e-mail: sklep@babygadzet.pl
zwana dalej Sprzedającym.

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem babygadzet.pl, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług sklepu internetowego.

§ 2
Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient ? osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć zamówienie lub korzysta z innych usług sklepu internetowego;
2. Konsument ? osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Konto (Konto Klienta) ? podstrona sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. składać zamówienia, zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego zamówień;
4. Regulamin ? niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5. Rejestracja ? jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie sklepu;
6. Sklep Internetowy (dalej także jako ?sklep?) ? serwis internetowy dostępny pod adresem babygadzet.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia, a także korzystać z pozostałych usług sklepu;
7. Strona ? Usługodawca lub Klient;
8. Towar ? rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży;
9. Umowa sprzedaży ? umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu, której przedmiotem są towary;
10. Usługa (Usługi) ? usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie za pośrednictwem sklepu;
11. Usługodawca ? firma ClinTech Karolina Siwiec prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Zawada 331, 32-445 Zawada, Polska, posługująca się numerami NIP: 663-17-68-742 i REGON: 120468339 wpisana do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
12. Ustawa ? ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży.

§ 3
Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie towaru wskazany jest inny termin dostarczenia towaru).

§ 4
Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na towary znajdujące się w bieżącej ofercie sklepu za pośrednictwem strony babygadzet.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.
2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez sklep internetowy należy wejść na stronę sklepu, a następnie dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu.
4. Wraz ze złożeniem zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem.

§ 5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny w sklepie są podane przy każdym z towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, paczkomatów, transportem własnym Sprzedawcy albo w inny sposób uzgodniony z Klientem.
4. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w najkrótszych możliwych terminach.
5. Klient ma możliwość zapłaty w następujący sposób:
przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze towaru (wysyłka za pobraniem),
przelewem on-line za pomocą systemów płatności: dotpay, transferu.pl, przelewy24
1. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
2. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę lub ewentualnie w Urzędzie Pocztowym, jeżeli zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewywiązania się z umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta albo Kurier zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia).
3. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
niekompletności przesyłki,
niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku konieczne jest zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.
1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru).
3. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania towaru Konsumentowi. Za wydanie towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
4. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy sklep@babygadzet.pl.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 6
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

Obowiązki Konsumenta
1. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt odesłania).
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 7
Rękojmia za wady fizyczne towaru (Reklamacje)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad i odpowiada za wady towaru.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży.
3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności towarów z umową sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
żądać wymiany towaru na wolny od wad;
żądać usunięcia wady;
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
1. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 8
Gwarancja

1. Na niektóre Towary może być udzielona gwarancja. W takim przypadku z dokumentu gwarancji wynika, kto jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i jak należy postępować w przypadku wykrycia wady.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Konsument może realizować alternatywnie do uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 9
Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera ? usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
5. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury sklepu ? Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
6. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
7. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Klienta.
8. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 10
Ogólne warunki korzystania ze sklepu

1. przedstawienie oferty sklepu,
2. możliwość składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym i tym samym zawierania umów sprzedaży na odległość,
3. możliwość korzystania z Konta Klienta,
4. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga rejestracji.
5. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania rejestracji.
6. Do korzystania ze sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci internetowej wyposażonego w przeglądarkę internetową , która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.
7. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 11
Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12
Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie zamówienia.
4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
4. Informacje o towarach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów sklepu bez zgody Usługodawcy.