Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient be?da?cy konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odsta?pienia od umowy sprzedaz?y i zwrotu towaru.
Klient be?da?cy jednoczes?nie Konsumentem, kto?ry zawarł umowe? na odległość, moz?e od niej odsta?pic? bez podania przyczyn, składaja?c stosowne os?wiadczenie na pis?mie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wre?czonego przez Sklep os?wiadczenia o odsta?pieniu od umowy.
Konsument ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, z metkami itp.
Klient nie może zwrócić produktu o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą – produkty wykonane na zamówienie Klienta;

Reklamacje:

Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Sklepu. Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:
ClinTech Karolina Siwiec, Zawada 331, 32-445 Zawada
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nas o zamiarze składania reklamacji ? na adres mailowy sklep@babygadzet.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.
W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
Informujemy, że NIE PRZYJMUJEMY żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: sklep@babygadzet.pl.
Sklep BabyGadzet.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada ? zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu BabyGadzet.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest odesłanie czystego produktu oraz dołączenie pisemnego zawiadomienia o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie BabyGadzet.pl, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia oraz odesłanie produktu. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy, usunięcia wady.

Zwroty:

Aby dokonać zwrotu należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Sklepu i wysłać go e-mailem na adres sklep@babygadzet.pl. Towar wraz z dowodem zakupu w postaci faktury otrzymanej w procesie zakupu prosimy odesłać na adres:
ClinTech Karolina Siwiec, Zawada 331, 32-445 Zawada
Informujemy, że NIE PRZYJMUJEMY żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.
Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.
Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Zabawki należy odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi.
Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.
Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia produkcyjne po terminie 30 dni od daty zakupu, będzie przekazywany do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu.
W przypadku zwrotu towaru w myśl art.7. ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zgodnie z brzmieniem ustawy kodeksu cywilnego w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.